ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก Iodine Stabilized He-Ne laser
เลือก Stabilized He-Ne laser
เลือก Wavelength meter
เลือก Short Gauge Block, Material : Steel, Ceramic, Tungsten Carbide, Chromium Carbide (Metric Rectangular Gauge Block)
เลือก Long Gauge Block
เลือก Long Gauge Block (Metric Rectangular, Square)
เลือก Long Gauge Block Material : Steel
เลือก Long Gauge Block (Metric Rectangular, Square)
เลือก Length Bar
เลือก Autocollimator (Analog, Digital)
เลือก Indexing Table
เลือก Concise Semi-Circle
เลือก Gauge Template
เลือก Overlay Chart
เลือก Electronic Inclinometer /
เลือก Electronic Level
เลือก Precision Level
เลือก Cylindrical Square
เลือก Standard Square
เลือก Square Master
เลือก Precision Square
เลือก Bevel Protector
เลือก Combination Set
เลือก Straight Parallel
เลือก Small Angle Generator
เลือก Sine Bar
เลือก Straightness
เลือก Ring Gauge (Plain/Limit)
เลือก Go-No Go ring gauge (Plain/Limit)
เลือก Taper plain ring gauge
เลือก Go-No Go taper plain ring gauge
เลือก Plug Gauge (Plain/Limit)
เลือก Go-No Go plug gauge (Plain/Limit)
เลือก Pin Gauge
เลือก Steel Ball
เลือก 3-Wire
เลือก Plain (Limit) Snap Gauge
เลือก Go-No Go Plane (Limit) Snap gauge
เลือก Go-No Go Thread Snap gauge
เลือก Taper plain plug gauge
เลือก Go-No Go Taper plain plug gauge
เลือก Parallel pipe thread ring gauge
เลือก Go-No Go Parallel PipeThread ring gague
เลือก Taper thread ring gauge
เลือก Go-No Go Taper thread ring gauge
เลือก Parallel pipe thread plug gauge
เลือก Go-No Go Parallel Pipe Thread gauge
เลือก Taper thread plug gauge
เลือก Go-No Go Taper thread plug gauge
เลือก Height Master (analog/digital)
เลือก Check Master/ Step Gauge
เลือก Spur gear : Pitch
เลือก Bevel Gear : form deviation
เลือก Ball Plate
เลือก Depth Micro-Checker
เลือก Inside Micro-Checker
เลือก Caliper Checker/ Vernier Checker
เลือก Optical Parallel
เลือก Optical Flat
เลือก Glass Hemisphere
เลือก Magnification Setting Standard
เลือก Roughness Standard (Type A), Step Height
เลือก Roughness Standard (Type C or Type D), Roughness Specimen
เลือก Flatness Tester
เลือก Roundness of steel ball
เลือก Riser Block
เลือก Vernier Caliper, Digital Caliper
เลือก Micrometer Head
เลือก Calibration Tester
เลือก Dial Gauge Tester / Scale - Digital
เลือก Torsional Recovery
เลือก Electronic Comparator (Mu-Checker / Millitron) (Include: Probe and display unit) Analog M-Checker
เลือก Calibration Gauge for Seam Metal
เลือก Laser Hologage
เลือก Radius Gauge
เลือก Pitch Gauge
เลือก Feeler Gauge
เลือก Standard Foil
เลือก Laser Scan Micrometer (Display Unit, Measuring Unit)
เลือก Holtest / 3- point internal micrometer
เลือก LSM Calibration Tool
เลือก Arm Calibrator
เลือก Surfacetest Step Gauge
เลือก Magnification Checker
เลือก Orefice Plate
เลือก Calibration block
เลือก Objective Micrometer
เลือก Standard Glass Scale
เลือก Standard Metal Scale
เลือก Working Standard Scale
เลือก Reading Scale
เลือก Calibration Grid
เลือก Reticle of Scale Lupe
เลือก Digimatic Scale Unit
เลือก Linear Scale
เลือก Measuring Microscope
เลือก Gauge Block Comparator
เลือก Universal Length Measuring Machine (ULM)
เลือก Profile projector
เลือก ตะแกรงทดสอบ
เลือก 6 pairs Gauge Block, according to EAL-G21 : 1996
เลือก Short Gauge Block, Material : Steel, Ceramic, Carbide (Metric Rectangular Gauge Block)
เลือก Gauge Block Accessory
เลือก Short Gauge Block, Material : Steel, Ceramic, Carbide(Inch. Rectangular Gauge Block)
เลือก Rotary Encoder
เลือก Polygon
เลือก Angle Gauge Block
เลือก Flat Internal Limit Gauge
เลือก Gear standard Spur gear : Profile slope deviation
เลือก Gear standard Spur gear : Helix slope deviation
เลือก Height Measuring Station
เลือก Height Gauge
เลือก External Micrometer
เลือก Setting Zero Rod
เลือก Electronic Comparator (Mu-Checker / Millitron) (Include: Probe and display unit) Analog M-Checker
เลือก Electronic Comparator(Mu-Checker / Millitron) (Include: Probe and display unit) Analog M-Checker
เลือก "Dial gauge tester Assembly and inspection "
เลือก Linear Scale
เลือก Steel Ruler/Metal Rule
เลือก Steel Tape/Measuring Tape
เลือก Dial Test Indicator (Lever type)
เลือก Dial Gauge
เลือก Dial Thickness Gauge
เลือก Feeler Gauge
เลือก Protractor
เลือก 2-Axis Co-ordinate Measuring Machine
เลือก Surface Plate
เลือก Platen
เลือก 3-Axis Co-ordinate Measuring Machine
เลือก Depth micrometer
เลือก Internal micrometer
เลือก Spirit Level
เลือก Precision Level
เลือก วัดความหนาฟิล์ม/สี
เลือก ตะแกรงร่อน
เลือก คุณลักษณะเฉพาะ
เลือก Penetration Needle
เลือก ชิ้นงานอุสาหกรรมมาตรฐาน
เลือก Industrial Machining Pattern Parts. (ชิ้นงานอุสาหกรรมตามแบบเขียน)
เลือก Micrometer
เลือก Platen Flatness
เลือก Steel Straigth Edge
เลือก Scale Loupe
เลือก Test Piece
เลือก Dimension Mesuring Machine แกนละ
เลือก สอบเทียบ 2 - Dimension Mesuring Machine