ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก หลอดไส้
เลือก หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาว
เลือก หัววัดแสง
เลือก มาตรวัดความสว่าง
เลือก มาตรวัดความส่องสว่าง
เลือก ฟิลเตอร์หรือฟิล์มชนิดแสงส่องผ่าน
เลือก ตัวอย่างผิวมันวาว
เลือก ตัวอย่างผิวด้าน
เลือก มาตรฐานความยาวคลื่นชนิดแสงส่องผ่าน (สารละลาย holmium oxide, ฟิลเตอร์ holmium oxide, ฟิลเตอร์ dydimium oxide เป็นต้น)
เลือก มาตรฐานความยาวคลื่นชนิดแสงสะท้อน (แผ่นเซรามิกเจือ holmium oxide เป็นต้น)
เลือก หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน (ชนิด FEL หรือ Ushio)
เลือก หลอดดิวเทอเรียม
เลือก สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ชนิดไดโอดอาเรย์ที่มีหัววัดแบบรับรังสี
เลือก สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ชนิดไดโอดอาเรย์ที่มีหัววัดแบบแผ่รังสี
เลือก สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ชนิดสแกนที่มีหัววัดแบบรับรังสี
เลือก สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ชนิดสแกนที่มีหัววัดแบบแผ่รังสี
เลือก มาตรวัดรังสีชนิดแถบความถี่แคบ
เลือก มาตรวัดรังสีชนิด PAR
เลือก มาตรวัดรังสีชนิดแถบความถี่กว้าง
เลือก มาตรวัดรังสีชนิดฟิลเตอร์ หรือ สเปกโตรมิเตอร์
เลือก แหล่งกำเนิดแสง
เลือก แหล่งกำเนิดแสงทั่วไป
เลือก หลอดทังสเตน
เลือก หลอดแอลอีดีเดี่ยว
เลือก วัตถุสะท้อนแสงทั่วไป
เลือก มาตรวัดสี
เลือก มาตรรังสีอาทิตย์
เลือก หลอดไส้
เลือก Standard Incandescent Lamp
เลือก หลอดไส้
เลือก หลอดไฟมาตรฐาน
เลือก Chroma Meter
เลือก Illuminance Meter
เลือก Agilent