ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก Fixed point cells (Primary and Secondary fixed points)
เลือก Standard Platinum Resistance Thermometer (SPRTs)
เลือก Semi-Standard Platinum Resistance Thermometer or Platinum Resistance Thermometer
เลือก Temperature Bath
เลือก เตาเผาสำหรับงานสอบเทียบ
เลือก Noble metal Thermocouples (Type S, Type R, Type B, Au/Pt)
เลือก Base Metal Thermocouples
เลือก แท่งแก้ว วัดอุณหภูมิ
เลือก Optical Pyrometer
เลือก Variable Temperature Blackbody Calibration Sources
เลือก Radiation Thermometer/Infrared
เลือก Dew Point Hygrometer
เลือก Relative Hygrometer
เลือก เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
เลือก Thermo-Hygrometer
เลือก Data Logger (Air Type)
เลือก เทอร์โมมิเตอร์ชนิดตัวเลขพร้อมหัววัด
เลือก Temperature
เลือก เครื่องวัดอุณหภูมิทางช่องหูแบบอินฟาเรด (ความละเอียด ³ 0.1 K)
เลือก "Fixed-point Blackbody (Primary and Secondary Fixed-point Black body)"
เลือก อ่างควบคุมอุณหภูมิ
เลือก Digital Thermometer with Sensor (Thermocouple Type R/S)
เลือก ตู้อบลมร้อน
เลือก ตู้บ่ม
เลือก ตู้เย็น
เลือก อ่างของเหลว
เลือก ตู้แช่แข็ง
เลือก หม้อนึ่ง
เลือก Temperature sensor
เลือก Temperature sensor (Thermocouple)
เลือก หัววัดอุณหภูมิ
เลือก หัววัดอุณหภูมิ
เลือก แท่งแก้ว วัดอุณหภูมิ
เลือก เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
เลือก Heating Block, COD, Reactor
เลือก เครื่องวัดความร้อน
เลือก Platinum Resistance Thermometer
เลือก เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เลือก Temperature Controlled Enclosure
เลือก Temperature Indicator Thermocouple Type K
เลือก Temperature Indicator Thermocouple Type R
เลือก Standard Platinum Resistance Thermometer Probe (PRT)
เลือก Digital Thermometer with Sensor (PRT)
เลือก Resistance Thermometer Detector (Industrial Probe)
เลือก เครื่องวัดความร้อน
เลือก Data Logger
เลือก Data Acquisition
เลือก Thermal Environment Monitor
เลือก Microlog
เลือก Black Stock Thermometer
เลือก Indoor Air Quality Meter
เลือก Climomaster
เลือก Agilent
เลือก Automatic Head Light Tester
เลือก Thermo-Hygrograph
เลือก Calibration Tester (0 - 25 mm)