ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ

เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ

พารามิเตอร์การสอบเทียบ
เลือก เครื่องสำรวจรังสีและอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีส่วนบุคคล
เลือก อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีในระดับสูง
เลือก เครื่องตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสี