ติดต่อ-สอบถาม จุดบริการรับ/ส่งตัวอย่าง ทดสอบ/สอบเทียบ:


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่อยู่: 75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2333 3700
โทรสาร: 0 2333 3833
อีเมล์: onestop@mhesi.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ที่อยู่: 75/7 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2333 3700
โทรสาร: 0 2333 3833
อีเมล์: sarabun@dss.go.th

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ

ที่อยู่: 16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2562 0096, 0 2596 7600 ต่อ 1418
โทรสาร:0 2562 0093
อีเมล์: ssdl@oaep.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์:0 2577 9344
โทรสาร:0 2323 9165
อีเมล์: onestop@tistr.or.th

สำนักงานบางเขน

ที่อยู่: 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:0 2577 9344
โทรสาร:0 2323 9165
อีเมล์: onestop@tistr.or.th

สำนักงานเทคโนธานี

ที่อยู่: เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0 2577 9344
โทรสาร:0 2323 9165
อีเมล์: onestop@tistr.or.th

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

สำนักงานเทคโนธานี

ส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

ที่อยู่: 3/4 – 5 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0 2577 5100 ต่อ 3101 – 3103
โทรสาร:0 2577 3659
อีเมล์: cs@nimt.or.th

ห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน

ที่อยู่: 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:0 2354 3700
โทรสาร:0 2354 3692
อีเมล์: cs2@nimt.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ (PTEC)

สำนักงาน ลาดกระบัง

ที่อยู่: อาคาร PTEC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฝ่ายการตลาด
ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์:0 2739 2190 ต่อ 111, 113, 115
โทรสาร:0 2739 2199
อีเมล์: sales@ptec.or.th

สำนักงาน สวทช. รังสิต

ที่อยู่: PTEC อาคารนวตกรรม 2 (INC 2) ตึก D
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (Ceramic Testing Laboratory; CTL)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ที่อยู่: 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:0 2564 6500 ต่อ 4215
อีเมล์: MCU-CTL@mtec.or.th