ห้องปฏิบัติการสอบเทียบและมาตรวิทยา

การสอบเทียบ (Calibration) เป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ การยืนยันความถูกต้อง และความแม่นยำของการวัดหรือการสอบเทียบต้องอาศัยหลักประกันที่สามารถทำให้เกิดความเชื่อถือในความถูกต้องและความแม่นยำที่อ้างถึงได้ โดยมีหลักประกัน คือ ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่แสดงผลการวัด และความไม่แน่นอนของการวัดที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดหา พัฒนา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งสถาบันเปิดให้บริการสอบเทียบโดยครอบคลุมในสาขาการวัดต่างๆ อาทิ สาขาความยาว สาขาไฟฟ้า สาขาเวลาและความถี่ สาขาความดัน สาขาสุญญากาศ สาขามวล สาขาแรง สาขาแรงบิด สาขาความแข็ง สาขาปริมาตร สาขาการไหล สาขาเสียง สาขาการสั่นสะเทือน สาขาอุณหภูมิ สาขาเคมีและชีวภาพ และสาขาแสง เป็นต้น