ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเซรามิก

ห้องปฏิบัติการการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ Ceramics Design and Manufacturing Lab เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมเซรามิก โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและขยายขอบเขตของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกับ CERAM Research Ltd. ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มแรกให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล และปัจจุบันขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ CERAM ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ ทั้งยังได้ใบรับรองมาตรฐานจาก CERAM เมื่อผ่านการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก