ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีของวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการด้านเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ ด้านเคมีของวัตถุดิบ วัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ เพื่อพิสูจน์สูตรอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์ สำหรับการรับรองและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแบ่งตัวอย่างที่ให้บริการ เป็น 2 ประเภท คือ

  1. สารเคมี (เคมีภัณฑ์) ให้บริการทดสอบด้านคุณภาพและปริมาณของตัวอย่างสารเคมีที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า หรือเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ เช่นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง สารประกอบคลอไรด์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
  2. เครื่องอุปโภคที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ โดยได้ให้บริการทดสอบเครื่องอุปโภคหลายชนิด เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว น้ำยาล้างจาน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สี ว่ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่