ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบรางรถไฟ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทดสอบและประเมินด้านความแข็งแรง(Strength) ความปลอดภัย (Safety) ความล้า (Fatigue) ของระบบรางและชิ้นส่วนของรถไฟ และรถไฟฟ้า อาทิเช่น หมอนรถไฟ รางรถไฟ เครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟ ชุดกันตกราง รอยเชื่อมต่อราง โบกี้ และระบบห้ามล้อรถไฟ เป็นต้น ตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Safety Railway of Thailand) ปี 2525 และ 2538 AREA (American Railway Engineering Association), AREMA (American Railway Engineering and Maintenance -of-Way Association), มอก. 1737-2542 “หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับทางรถไฟขนาดทาง 1 เมตร” BSEN 13146, BSEN 13230, BSEN 14730, BSEN 14587, ANSI / AWS, D15.1 / D15.1M:2007 “Railroad Welding Specification for Cars and Locomotives ฯลฯ การประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยาย ตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตาม AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) และ NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) เป็นต้น

วว. ได้ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ทั้งการทดสอบขั้นพื้นฐาน (Basic Test) และการทดสอบขั้นสูง (Advanced Test) จัดทำโครงการที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์ (R&D Consultation) แก่อุตสาหกรรมในประเทศ และยังให้บริการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก