ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials) มีบทบาทในการให้การอบรมวิธีการทดสอบใหม่ๆ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร การให้คำแนะนำในการเลือกวิธีทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร การเป็นแหล่งข้อมูล วัสดุอ้างอิง วิธีทดสอบโปรแกรมจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหารในระดับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งยังให้บริการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐานภายในประเทศ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามกฎระเบียบของประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการวัสดุสัมผัสอาหารนี้ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินกรณีเกิดข้อพิพาททางการค้า รวมทั้งยังสามารถให้บริการทดสอบและออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก เซรามิก แก้ว ซิลิโคน ไม้ เหล็กกล้าไร้สนิม และ อลูมิเนียม