ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์สีอุตสาหกรรม

สี (Paints) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสีที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 200 ราย สีอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ สีอิมัลชัน สีน้ำมัน สีอุตสาหกรรม ทินเนอร์ สีรถยนต์ สีทาไม้ สีผง สีทาเรือ สีอุตสาหกรรมหนัก และอื่นๆ ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดคุณภาพและความปลอดภัย ต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้บริการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติการใช้งาน และคุณสมบัติทางเคมีของสี ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สี (TGL-4-R3-08) ซึ่งครอบคลุมสีอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เคลือบเงา ที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ ที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต การขนส่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยมีรายการทดสอบตามข้อกำหนดฉลากเขียว คือ ความเงา ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ ณ จุดใช้งาน โลหะหนักหรือสารประกอบของโลหะหนัก และสารแอโรเมติกไฮโดรคาร์บอน ตัวทำละลายแฮโลเจเนเทด และ ฟอร์มาลดีไฮด์