ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ

ห้องปฏิบัติการ SSDL ให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) และมาตรรังสีแบบพกพา (Pocket Dosimeter) เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่คิดค่าบริการ และระยะเวลาสอบเทียบจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีผลให้ห้องปฏิบัติการฯได้รับการยอมรับจากหน่วยงานมาตรฐานด้านการวัดในระดับนานาชาติโดยเข้าเป็นสมาชิกของ Asia Pacific Metrology Programme (APMP) อย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552