แนวคิดการให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ ของ MOST One Stop Service

  • One Website การอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว
  • One Stop การรับ-ส่ง ตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ ณ จุดบริการที่เลือกจุดเดียว
  • One Laboratory ระบบบูรณาการการทำงานของห้องปฏิบัติการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว
  • One Report การออกใบรายงานผลการทดสอบ ในใบรายงานผลเดียว

ขั้นตอนการให้บริการ

เมื่อผู้ขอรับบริการต้องการส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ สามารถค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์เดียว onestop.most.go.th ช่วยให้ผู้ขอรับบริการประเมินการขอรับบริการด้านการทดสอบ/สอบเทียบ และเลือกจุดที่จะส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบได้ตรงตามความต้องการ โดยมีขั้นตอนในการขอรับริการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ขอรับบริการ กรอกข้อมูลรายละเอียดการส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ เพื่อรับใบประมาณราคาและเวลา สำหรับแต่ละรายการจากห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 2

ผู้รับบริการติดต่อ ณ จุดรับ-ส่ง ตัวอย่างที่เดียว ลดขั้นตอนจากเดิมที่ผู้รับบริการต้องส่งตัวอย่างหลายห้องปฏิบัติการ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บูรณาการทำงานร่วมกันของห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงานในสังกัด เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการเดียว

ขั้นตอนที่ 3

ผู้รับบริการติดตาม สถานะการทดสอบ/สอบเทียบจากเว็บไซต์กลาง และรอรับใบรายผลการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับจริงทางไปรษณีย์