ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ทราย : ทราย: การละลายในกรด

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การละลายในกรด
600
ทราย
1,000
ขนาดสัมฤทธิ์
300
ปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปน
500
การผ่านแร่ง (ทดสอบเป็นชุด)
600
การผ่านแร่ง แร่งละ
200
ซิลิกอนไดออกไซด์
600
ความถ่วงจำเพาะ
650
สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ
300
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025