ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 28-2550 : สบู่ซักล้าง

TIS 28-2550 : Laundry soap

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ไขมันทั้งหมด
1,000 3
ไขมันที่ไม่ได้ทำปฎิกิริยากับด่าง
ไฮดรอกไซด์อิสระ
1,000 1
สารที่ไม่ละลายในเอทานอล
1,000 3
การบรรจุภาชนะบรรจุ
650 1
น้ำหนักสุทธิ
1,000 1
เครื่องหมายและฉลาก
650 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025