ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 45-2552 : ยาสีฟัน

TIS 45-2552 : Toothplates

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปยาสีฟันผง
100 1
ลักษณะทั่วไปยาสีฟันเหลวหรือเหลวข้น
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
ความสามารถในการขัดเนื้อฟัน,ความสามารถในการขัดเคลือบฟัน
ความละเอียด (เฉพาะยาสีฟันผง)
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ(เฉพาะยาสีฟันเหลวหรือเหลวข้น)
ฟลูออไรด์(เฉพาะยาสีฟันผสมฟูลออไรด์)ฟลูออไรด์ที่ละลายน้ำ,ฟลูออไรด์(เฉพาะยาสีฟันผสมฟูลออไรด์)ฟลูออไรด์ทั้งหมด
สารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักตะกั่ว
600 7
สารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักสารหนู
600 7
สารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักปรอท
600 7
สารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักแคดเมียม(เฉพาะยาสีฟันผสมสมุนไพร)
600 7
จำนวนแบคทีเรีย ยีสต์ และราทั้งหมด
คลอสตริเดียม (เฉพาะยาสีฟันผสมสมุนไพร)
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
แคนดิดา อัลบิแคนส์
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025