ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1403-2551 : สบู่เหลว

TIS 1403-2551 : Liquid soap

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ไขมันทั้งหมด
1,000 3
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
400 1
ด่างอิสระ(คำนวณเป็น NaOH)
1,000 1
1,000 1
สารที่ไม่ละลายในเอทานอล
1,000 3
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์Anionic
1,000 2
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ nonionic
2,000 5
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
เสถียรภาพต่อการเก็บ
3,000
ภาชนะบรรจุ
650 1
ปริมาณสุทธิ
650 1
เครื่องหมายและฉลาก
650 1
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ (แบบ Anionic / Nonionic)
3,100
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025