ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 78-2549 : ผงซักฟอก

TIS 78-2549 : Laundry detergent powder

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (appearance)
100 1
กลิ่น
100 1
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง
400 1
400 1
สารที่ละลายได้ในเอทานอล
1,000 3
1,000 1
สารลดความกระด้างของน้ำ
1,000 1
1,000 1
ฟอตเฟตทั้งหมด
1,500 5
1,000 1
ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น Na2O) (Total alkalinity (calculated as Na,O)
1,000 1
800 1
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
2,000 5
2,000 1
สารเพิ่มความสดใส (Optical brightening agents) ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (washing efficiency) ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (whitening efficiency)
2,100 3
การย่อยสลายทางชีวภาพ
5,000 30
10,500 7
ภาชนะบรรจุ (container) /ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
400 1
ภาชนะบรรจุ (container)
100 1
สารเพิ่มความสดใส
2,100 1
ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (washing efficiency) ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (whitening efficiency)
2,000 3
การย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradability)
2,000 3
การย่อยสลายทางชีวภาพ
สารที่ละลายในเอทานอล
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
ความเป็นกรด-ด่าง
สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)
ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)
ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025