ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1745-2547 : ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว

TIS 1745-2547 : Liquid laundry detergent product

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
กลิ่น
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก
200 1
สารทั้งหมดที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์
1,000 3
ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5)
1,500 8
การละลายในน้ำ
100 1
การย่อยสลายทางชีวภาพ
5,000 30
10,500
ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
300 2
ลักษณะทั่วไป
100 1
กลิ่น
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
ภาชนะบรรจุ
100 1
ภาชนะบรรจุ (container)/ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
400 2
คุณลักษณะอื่น ๆ
สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก
สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025