ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2116-2545 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

TIS 2116-2545 : Floor cleaning product

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลิ่น
100 1
บอแรกซ์ : คุณภาพวิเคราะห์
200 1
สบู่ : คุณภาพวิเคราะห์
200 1
ความสามารถในการละลาย
100 1
ความเป็นกรด-เบส
200 1
สารลดแรงตึงผิว แอนไอออนิก
1,000 1
สารลดแรงตึงผิว นอนไอออนิก
2,000 7
สารเพิ่มประสิทธิภาพการชะล้าง
1,500 8
ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
300 2
ภาชนะบรรจุ
100 1
ลักษณะทั่วไป
100 1
สารลดแรงตึงผิว แคตไอออนิก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025