ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2339-2550 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์

TIS 2339-2550 : Ceramic tile and sanitary ware cleaning product, hypochlorite type

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
อะเวละเบิลคลอรีน ร้อยละโดยน้ำหนัก
1,000 1
สารที่ละลายได้ในเอทานอล ร้อยละโดยน้ำหนัก
1,000 5
ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)
1,000 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025