ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 162-2541 : แชมพู

TIS 162-2541 : Shampoo

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง
ความคงสภาพ
สิ่งแปลกปลอม
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
คุณลักษณะในการใช้งาน
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
การระคายเคืองต่อตา
สารขจัดรังแค (เฉพาะแชมพู สำหรับขจัดรังแค)
ปริมาณสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025