ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 474-2542 : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม

TIS 474-2542 : Cleaning product for dishwashing, liquid type

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความเป็นกรด-เบส
200 1
กลิ่น
100 1
ซีลีเนียม
600 8
โลหะเป็นพิษทั้งหมด(แคดเมี่ยม ตะกั่ว พลวง สารหนู ปรอท)
3,100 8
แคดเมียม
600 8
ตะกั่ว
600 8
สารหนู
600 8
พลวง
600 8
ปรอท
600 2
สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก
1,000 1
สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิก
2,000 7
ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
300 2
ภาชนะบรรจุ
100 1
ภาชนะบรรจุ (container) /ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
400 2
คุณลักษณะทางชีวภาพ : Anionic
คุณลักษณะทางชีวภาพ : Nonionic
สารลดแรงตึงผิว : Anionic
สารลดแรงตึงผิว : Nonionic
ความเป็นกรด-ด่าง
ความเป็นกรด-ด่าง
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025