ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 578-2549 : วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก

TIS 578-2549 : Methods for analysis and test of laundry detergent powder

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (washing efficiency) ความสามารถในการรักษาความขาวเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง (whitening efficiency)
1,200 3
ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น Na2O) [Total alkalinity (calculated as Na2O)]
800 1
ลักษณะทั่วไป (appearance)
100 1
กลิ่น (odor)
100 1
ความสามารถในการซักฟอกเทียบกับผงซักฟอกอ้างอิง
2,000 3
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
400 1
สารที่ละลายในเอทานอล (soluble matter in ethanol)
1,000 3
สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา) [sequestering agent (calculated as reacting Ca)]
1,000 1
ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P2O5) [total phosphate (calculated as P2O5)]
1,000 5
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (sodium carboxymethylcellulose)
2,000 5
การย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradability)
4,000 30
ภาชนะบรรจุ (container) /ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ
650 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025