ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 605-2552 : ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง

TIS 605-2552 : Washing products

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางเคมี สารที่ละลายได้ในเอทานอล
1,000 3
คุณลักษณะทางเคมี สารลดความกระด้างของน้ำ
1,000 1
คุณลักษณะทางเคมี สารที่ไม่ละลายในน้ำ
500 2
คุณลักษณะทางชีวภาพ
4,000 30
คุณลักษณะอื่น กรณีที่ผู้ทำระบุข้อความใช้ล้างด้วยมือได้
คุณลักษณะอื่น กรณีที่ผู้ทำระบุข้อความ ใช้ซีโอไลต์
การบรรจุ
650 1
เครื่องหมายและฉลาก
650 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025